POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
VILA BORRELL JOAQUIM, S.L.N.E. amb CIF B63345649, en endavant el RESPTTM, amb domicili en Malgrat del Mar (Barcelona), en Avda. Costa Brava 55, i correu electrònic info@renaultmalgrat.com, és el titular d'aquesta Web i Responsable del Tractament de Dades Personals de l'Usuari i l'informa que la informació facilitada serà tractada de conformitat amb el que disposa el Reglament UE de Protecció de Dades 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals), informant-li que:


2. FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

  • Gestió de les cites per al taller que l'usuari ha sol·licitat. La legitimació de l'tractament està basat en el consentiment que se li demana.
  • Enviar-li comunicacions informatives i / o promocionals si Vè. Facilita les seves dades de contacte i
    consentiment.

3. TERMINIS DE CONSERVACIÓ
Les dades proporcionades es conservaran fins que l'Usuari sol·liciti la supressió de les seves dades. Un cop comunicat per part de l'interessat la supressió de les seves dades, es procedirà al seu bloqueig i posterior cancel·lació en els nostres fitxers o devolució al titular de les dades, segons el cas, dels suports en què es reculli la informació facilitada, sense que s'admeti la conservació de còpies d'aquesta informació.


4. COMUNICACIÓ DE LES DADES A TERCERS

Les seves dades únicament seran utilitzades per als fins abans assenyalats i no seran cedides a tercers, llevat d'aquelles comunicacions a les autoritats, organismes o oficines de les administracions públiques que fossin consentides per l'Usuari o persona autoritzada per ell / a per a l'adequat compliment de les obligacions nascudes dels serveis prestats, o que resultin preceptives o autoritzades per Llei.


5. DEURE DE CONFIDENCIALITA
El RESPTTM garanteix la confidencialitat de les dades personals que constin en els seus fitxers i adoptarà les mesures reglamentàries que evitin, en la mesura del possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.


6. EXERCICI DE DRETS
L'Usuari té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris. En determinades ocasions els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. L'usuari pot exercitar els seus drets ha de dirigir la seva petició per escrit i identificant-se prou a l'adreça electrònica info@renaultmalgrat.com . També té dret a retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment i a presentar la reclamació que consideri oportuna davant l'Autoritat de Control.